EQUIPARACIÓN TÍTULOS DIPLOMADO Y GRADO.

viernes, 4 de diciembre de 2015

EQUIPARACIÓN TÍTULOS DIPLOMADO Y GRADO.

 

El Consejo de Ministros ha aprovat, a data 30 d’octubre de 2015, l’acord que estableix la correspondència del títol de Diplomatura en Infermeria al nivell 2 del MECES (Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior), és a dir l’equivalència als títols de grau i que suposa passar a ser adscrits amb els mateixos drets i efectes que l’actual títol de Grau en Infermeria.
 
Aquest acord afecta a aspectes acadèmics, permetent doncs la continuació d’estudis del mateix nivell o superior, i a aspectes professionals, a l’hora d’accedir a llocs de treball en el que es demanen nivell de Grau.
 
La sol·licitud de les corresponents certificacions no es podrà iniciar fins que aquest acord d’hagi publicat al BOE. Des del Col·legi d’Infermeria s’informarà dels procediments a seguir en quan estigui disponible la informació.
Comentarios cerrados.